Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obsah
Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

I.Slovníček pojmů

Pojmy použité v pravidlech znamenají:
Poskytovatel služeb nebo prodávající (obchodník) - OZONEE.CZ
1. Zákazník - fyzická osoba provádějící právní úkony, které nesouvisí přímo s její podnikatelskou nebo profesní činností
2. Občanský zákoník - č. 40/1964 Sb. je zákon, který byl přijat Parlamentem České republiky a vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2012 Sb.;
4. Internetový obchod (obchod) - internetová služba k dispozici na www.OZONEE.CZ, prostřednictvím které může zákazník zejména zadávat objednávky;
5. Zboží - produkty uvedené v internetovém obchodě;
6. Kupní smlouva - smlouva o prodeji zboží ve smyslu občanského zákoníku, uzavřená mezi OZONEE.CZ a zákazníkem, pomocí internetové služby Obchodu;
7. Zákon o právech spotřebitelů - zákon č. 634/1992 Sb. o právech spotřebitelů
8. Zákon o poskytování elektronických služeb- pravidla prodeje s použitím prostředků komunikace na dálku a poskytování služeb elektronickou cestou. V rozsahu služeb poskytovaných elektronickou cestou jsou pravidla pravidly, která jsou zmíněna v čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou;
9. Objednávka - prohlášení zákazníka o záměru, které je přímo zaměřeno na uzavření smlouvy o prodeji, s uvedením zejména typu a čísla Zboží.
10. Klientský účet (účet) - podstránky obchodu, v jejichž rámci klient může mj. spravovat osobní údaje, obdržet oznámení o změně statusu objednávky, kontrolovat a spravovat stav podaných objednávek
11. Registrace - jednorázová dobrovolná a bezplatná činnost, spočívající v založení klientem účtu, provedeném pomocí administračního panelu, který poskytovatel služeb zpřístupňuje na stránkách obchodu
12. OZONEE.CZ – Pokud této předpisy označují OZONEE.CZ ,rozumí se tímto internetový obchod OZONEE.CZ nebo jeho vlastníka: Alpha Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra, DIČ PL9291906045, IČO: 368062332.

II. Obecná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky stanoví všeobecné pravidla,pro používání internetového obchodu, který je k dispozici na adrese www.OZONEE.CZ
2. Tato pravidla jsou pravidla uvedená v článku. 8 zákona o elektronických služeb.
3. Internetový obchod www.OZONEE.CZ, provozuje společnost ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UL. NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GÓRA, DIČ: PL9291906045, IČO: 368062332. Zapsána v obchodním rejstříku Národního Soudního Rejstříku, vedeného REGIONÁLNÍM SOUDEM V ZIELONA GÓRA, VIII. EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ REGIONU NÁRODNÍHO SOUDU, pod číslem 0000691242.
4. Tyto obecné podmínky stanoví zejména:
- pravidla pro registraci a používání účtu jako součást online obchodu;
- podmínky a pravidla elektronického zadávání veřejných zakázek v rámci internetového obchodu;
- pravidla uzavírání obchodních smluv s využitím služeb poskytovaných v rámci internetového obchodu.
5. Internetový obchod lze využívat pouze pod podmínkou, že Zákazníkem používaný informační systém splňuje alespoň následující technické parametry: Internet Explorer verze 8.0 či novější, nebo Mozilla Firefox verze 13.0 nebo novější se zapnutou obsluhou aplikací JavaScript a cookies, nebo Opera verze 10 či novější, nebo Chrome verze 10 či novější, schválení instalace komponentů Adobe Flash Player, v případě, že Obchod požádá o jejich instalaci, minimální rozlišení displeje 1024x768 pixelů.
6. Pro používání služeb Internetového obchodu si musí zákazník sám zajistit přístup k počítači nebo koncovému zařízení s přístupem k internetu.
7. V souladu s platnými právními předpisy OZONEE.CZ si vyhrazuje právo omezit poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu na osoby ve věku nad 18 let. V tomto případě budou potenciální zákazníci informováni o výše uvedených skutečnostech.
8. Zákazníci mohou kdykoli získat přístup k těmto předpisům prostřednictvím odkazu na hlavní stránce webové stránky OZONEE.CZ a stáhnout si je a vytisknout.

III. Rozsah pravidel a podmínek využívání Internetového obchodu

1. Registrace v rámci Online obchodu je nepovinná. Zákazník může zadat objednávku bez registrace v Obchodě po přečtení těchto předpisů a jejich přijetí.
Registrace probíhá vyplněním a akceptací registračního formuláře, který je k dispozici na jedné z webových stránek obchodu.Podmínkou registrace je souhlasit s obsahem nařízení a poskytnout osobní údaje označené jako povinné.
Společnost OZONEE.CZ může zákazníka zbavit práva k užívání internetového obchodů a omezit jeho přístup k některým nebo všem zdrojům online obchodu s okamžitým účinkem, pokud zákazník poruší Pravidla, zejména pokud zákazník:
- poskytl při registraci v online obchodě údaje, které nejsou pravdivé, nepřesné nebo zastaralé, klamavé nebo porušují práva třetích stran,
- se dopustil prostřednictvím on-line obchodů porušení osobních práv třetích stran, zejména osobních práv ostatních zákazníků internetového obchodu,
- dopustil se jiným způsobem chování, které jsou podle názoru OZONEE.CZ za chování v rozporu s platnými právními předpisy nebo obecnými pravidly používání internetu nebo na újmu dobrému jménu OZONEE.CZ
Osoba, která byla zbavena práva používat internetový obchod, nelze jej znovu zaregistrovat bez předchozího souhlasu OZONEE.CZ
2. Aby byla zajištěna bezpečnost přenosu zpráv a dat ve vztahu k službám poskytovaným na webových stránkách, internetový obchod přijímá technická a organizační opatření odpovídající míře ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření k zabránění neoprávněnému sběru a modifikaci osobních údajů zasílaných na internetu,
3. Zákazník je zejména povinen:
neposkytování nebo šíření obsahu zakázaného zákonem, např. obsahu, který propaguje násilí, hanobí nebo porušuje osobní práva a jiná práva třetích stran,
využívat internetový obchod způsobem, který není v rozporu s jeho provozem, zejména pomocí konkrétního softwaru nebo zařízení,nepřijetí opatření jako je například: odesílání nebo zadávání nevyžádaných obchodních informací (spam) jako součásti online obchodu,
použivát internetový obchod způsobem, který není nevhodný pro jiné klienty a pro OZONEE.CZ,
používání jakéhokoli obsahu obsažené v internetovém obchodě pouze pro osobní potřebu,
Používání internetového obchodu v souladu s pravidly platnými v České republice českého zákona, ustanovení jednacího řádu, jakož i s obecnými zásadami používání internetu.

IV. Postup pro uzavření kupní smlouvy

1 Pro uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu je nutné vstoupit na internetové stránky www.ozonee.cz, vybrat zboží a přejít k dalším technickým úkonům na základě zákazníkovi předávaných zpráv a informací uvedených na stránkách.
2. Výběr objednaného zboží zákazníkem se provádí jejich přidáním do koše.
3. Při zadávání objednávky - dokud není stisknuto tlačítko potvrzující předložení objednávky - zákazník má možnost upravit zadané údaje a při výběru zboží. Chcete-li to provést, postupujte podle pokynů zpráv zobrazených na straně zákazníka a informací dostupných na webové stránce.
4. Po poskytnutí zákazníka pomocí Internetového obchodu se všemi nezbytnýmí údají se zobrazí souhrn objednávky. Shrnutí zadané objednávky bude mimo jiné zahrnovat popis vybraného zboží nebo služeb, celkovou cenu a všechny ostatní náklady.
5. Za účelem odeslání objednávky je nutné přijmout obsah nařízení, poskytnout osobní údaje označené jako povinné a stisknout tlačítko potvrzující předložení objednávky.
6. Informace o zboží poskytované na internetových stránkách obchodu představují nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Odeslání objednávky zákazníkem je brano jako prohlášení o vůli uzavření s OZONEE.CZ kupní smlouvy o prodeji v souladu s předpisy.
Smlouva se považuje za uzavřenou s okamžikem přijetí objednávky zákazníka do informačního systému internetového obchodu za předpokladu, že objednávka je v souladu s předpisy. Po uzavření smlouvy zákazník obdrží e-mail s potvrzením všech podstatných prvků objednávky.
7. Kupní smlouva se uzavírá v češtině, jejíž obsah je v souladu s předpisy.

V. Přeprava a dodání zboží

1. Dodání zboží se provádí do evropských zemí společně s Tureckem a do zemí, které jsou mimoevropské, do zemí, které nejsou členy Evropské unie, ale jsou stranami dohod a dohod s EU, Ukarinou, Běloruskem a Ruskem a uskutečňuje se na adrese uvedenou klientem při zadávání objednávek.
Produkt je zaslán okamžitě po připsání platby na náš účet. Obvykle 24 hodin od okamžiku zadání objednávky spotřebitelem, avšak až do 3 pracovních dnů od okamžiku rezervace platby. V případě nepředvídaných náhodných událostí si však vyhrazujeme právo zboží odeslat do 5 pracovních dnů. Pokyny provádíme od pondělí do pátku. Soboty, neděle a svátky neposíláme balíčky. Kurýři nepracují o víkendech.
2. Dodání objednaného zboží se uskutečňuje prostřednictvím:
- České pošty
3. Předpokládaný termín dodání podle dopravců:
- prostřednictvím České pošty 2 pracovní dny, k ověření na webové stránce https://www.postaonline.cz/trackandtrace
4. Zákazníci mohou kdykoli získat přístup k těmto předpisům prostřednictvím odkazu na hlavní stránce webové stránky www.ozonee.cz, stáhnout si je a vytisknout.
Konsolidace, zabezpečení, poskytnutí a potvrzení zákazníkovi o podstatných ustanoveních kupní smlouvy o prodeji zboží se uskutečňuje zasláním na e-mailovou adresu poskytnutou Zákazníkem a připojením potvrzovacího výtisku, specifikace objednávky a fakturace DPH k balíčku.
Více na stránce Náklady a způsob doručení

VI. Ceny a platební metody

1. Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují všechny složky včetně DPH (s odlišením sazby), cel a všech ostatních složek.
2. Zákazník má možnost uhrazení ceny za zboží:
- bankovním převodem
- dobírka (platba při dodání)
- prostřednictvím systému PayU

VII.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Začátek běhu lhůty v případě zavazující smlouvy, k převodu vlastníckého práva k věcí, tj.kupní smlouvy zboží:
Od smlouvy můžete odstoupit do 14 dní bez uvedení důvodu. Lhůta na odstoupení od smlouvy končí po uplynutí 14 dní ode dne, kdy jste se stali vlastníkem věci nebo dne, kdy se jakýkoliv Vámi stanovený třetí osoba kromně dopravce stála vlastníkem věci.
V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
Pro využití práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (ALPHA FASHION OZONEE.CZ, Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra, Poland) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy formou jednoznačného prohlášení (například dopis odeslaný poštou nebo elektronickou cestou).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Nepřevzatá dobírka není odstoupení od smlouvy!
Rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky s dobírkovou částkou dáváte prodejci na vědomí, že o zboží nemáte zájem a odstupujete od smlouvy. Skutečnost je však úplně jiná. Je dobré si uvědomit, že zasláním objednávky uzavíráte kupní smlouvu, která je závazná nejen pro nás, ale i pro Vás. Prodávající (tedy my) se zavazuje zboží dodat, a kupující (tedy Vy) se zavazuje ho převzít a zaplatit. My svou povinnost splníme okamžikem předání k poštovní přepravě. O odeslání balíčku Vás informujeme e-mailem. Pokud si zásilku od spediční firmy nepřevezmete, jedná se z Vaší strany o porušení kupní smlouvy a Vy odpovídáte za škodu, která nám tímto vznikne. Jste povinni nám uhradit náklady vynaložené na zaslání balíku. Pokud se nám zásilka odeslaná na dobírku vrátí jako nevyzvednutá, bude zaslána výzva na zaplacení zbytečně uhrazeného poštovného, se splatností do 10-ti dnů. Pokud nedojde k uhrazení, předáme dlužnou částku právní kanceláři k vymáhání. Upozorňujeme na to, že v takovém případě se konečná částka požadovaná po dlužníkovi šplhá až na několik tisíc korun. Jestliže bude mít zákazník zájem o opětovné zaslání zboží, vyhovíme mu po zaplacení částky zahrnující cenu zboží, původní poštovné a nové poštovné předem na náš účet.

Důsledky odstoupení od smlouvy
V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme celou přijatou peněžitou částku včetně nákladů na dodání věci (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z jiného Vámi vybraného způsobu dodání, který je dražší než obvyklý námi nabízený způsob dodání), neprodleně, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy nám bylo oznámeno Vaše rozhodnutí o uplatnění nároku na odstoupení od této smlouvy. Vrácení uhrazené částky proběhne stejným způsobem, jakým byla částka přijata při první transakci, pokud nebudete výslovně požadovat jiné řešení; v každém případě nebudete v souvislosti s vrácením zboží hradit žádné poplatky. Vrácení uhrazené částky můžeme pozdržet až do okamžiku obdržení věci nebo do přijetí dokladu o jejím odeslání, podle toho, co nastane dříve.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu( zásilky na dobírku nepřijímáme).
Pokud jste v případě odstoupení od smlouvy nenabídlí že vyzvedněte věcí ,zadejte prosím následující údaje:
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
Vrácení by mělo být provedeno okamžitě, nejpozději do výše uvedených 14 dnů.
Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu(Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží)spolu s formulářem vyplněným a přiloženým k zásilce, prohlášení o vůli odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, ale není povinné.
Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 8 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů od kupní smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele:
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
- dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího;
- smlouvy, jejichž předmětem služby jsou předměty, které jsou po dodání vzhledem k jejich povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
- dodávce novin, periodik nebo časopisů;
- ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
- zavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
- smlouvy uzavřené při veřejné dražbě;
VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
(formulář musí být vyplněn a vrácen jen v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Adresát:
ALPHA FASHION OZONEE.CZ,
Naftowa 5
65-705 Zielona Góra
Poland
SHOP@OZONEE.CZ
- Ja / My (*) sdělujeme / informujeme (*) o mém / našem odstoupení od smlouvy o prodeji následujících položek (*) smlouvy o dodání následujících položek (*)
- Datum uzavření smlouvy (*) / přijetí (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)
- Spotřebitelské adresy
- Podpis spotřebitele (pouze pokud je formulář zaslán v papírové podobě)
- Datum
(*) Nehodící se škrtněte.

Podmínkou pro vrácení peněz je poskytnutí čísla bankovního účtu ve formátu IBAN

Alternativní formuláře pro stažení a vytisknutí:
Alternativní forma odstoupení od smlouvy ve formátu PDF (vyžaduje aktuální verzi aplikace Adobe Reader)
Alternativní formulář pro výběr v JPG

Upozorňujeme, že nepřijímáme zásilký na dobírku. Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet.
Z hygienických důvodů nepřijímáme vrácení spodního prádla.
Nepřijímáme návraty zásilek zboží z Balíkovny. Pošlete prosím zboží zpět na výše uvedenou adresu.

Zboží musí být pečlivě zabalené, aby bylo chráněné před poškozením při přepravě. Vrácené zboží by mělo být v obalu výrobce. To je zvláště užitečné pro návrat košile, které vzhledem k zvláštnímu charakteru měly být v plastových taškách s vyztužujícími a vázacími prvky. Při neexistenci štítku, obalu výrobce a jeho dalších prvků v souladu s novou směrnicí Unie,obchod může přenést na zákazníká náklady na výše uvedené nedostatky.

Uveďte prosím čitelné a spolehlivé údaje pro vrácení peněz v případě platby klasickým bankovním převodem a u kurýra při doručení. Prodávající nenese odpovědnost a náklady na poplatky účtované bankami za chyby vzniklé v důsledku nesprávně uvedených výše uvedených údajů kupujícím.

Nepřevzatá dobírka není odstoupení od smlouvy!

V případě nevyzvednutí objednávky nese náklady na dopravu a vrácení zásilky zákazník.
Rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky s dobírkovou částkou dáváte prodejci na vědomí, že o zboží nemáte zájem a odstupujete od smlouvy. Skutečnost je však úplně jiná. Je dobré si uvědomit, že zasláním objednávky uzavíráte kupní smlouvu, která je závazná nejen pro nás, ale i pro Vás. Prodávající (tedy my) se zavazuje zboží dodat, a kupující (tedy Vy) se zavazuje ho převzít a zaplatit. My svou povinnost splníme okamžikem předání k poštovní přepravě. O odeslání balíčku Vás informujeme e-mailem. Pokud si zásilku od spediční firmy nepřevezmete, jedná se z Vaší strany o porušení kupní smlouvy a Vy odpovídáte za škodu, která nám tímto vznikne. Jste povinni nám uhradit náklady vynaložené na zaslání balíku. Pokud se nám zásilka odeslaná na dobírku vrátí jako nevyzvednutá, bude zaslána výzva na zaplacení zbytečně uhrazeného poštovného, se splatností do 10-ti dnů. Pokud nedojde k uhrazení, předáme dlužnou částku právní kanceláři k vymáhání. Upozorňujeme na to, že v takovém případě se konečná částka požadovaná po dlužníkovi šplhá až na několik tisíc korun. Jestliže bude mít zákazník zájem o opětovné zaslání zboží, vyhovíme mu po zaplacení částky zahrnující cenu zboží, původní poštovné a nové poštovné předem na náš účet.

Naši konzultanti jsou k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 16:00 na telefonním čísle: +420 558 274 808 a e-mail: shop@ozonee.cz

VIII. Reklamace Zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
1. OZONEE.CZ jako prodejce má vůči zákazníkovi zodpovědnost z titulu záruky na vady v rozsahu uvedeném v Občanském zákoníku, zejména
2. Reklamace vyplývající z porušení práv zákazníka zaručených zákonem nebo na základě tohoto Řádu zasílejte na adresu: OZONEE.CZ, UL. NAFTOWA 5, 65-780 ZIELONA GÓRA, POLAND; SHOP@OZONEE.CZ, má povinnost oznámit Zákazníkovi rozhodnutí o oprávněnosti nebo neoprávněnosti jakékoliv reklamace do 14 dní.
Zákazník může použít přiložený reklamační formulář: VZOR KE STAŽENÍ, použití formuláře není povinné.
3. Práva z vadného plnění
Ozonee.cz dodržuje všechny obecně závazné předpisy týkající se práv z vadného plnění (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). V případě, že je vám dodáno vadné zboží, prosíme, uplatněte svá práva z vadného plnění, včetně škody vzniklé při přepravě, a vraťte nám zboží bez prodlení pomocí dodaného předtištěného formuláře k vrácení.
3.1 Záruka za jakost
Ozonee.cz odpovídá za dodání bezvadného zboží. Zboží má vady, zejména pokud nemá vlastnosti sjednané nebo oprávněně očekávatelné, nehodí se k obvyklému či sjednanému účelu, neodpovídá množství, míra, hmotnost, nebo jakost zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů nebo neodpovídá sjednané jakosti. Nejpozději do dvou let od převzetí zboží můžete požadovat dle vlastní volby:
- odstranění vady, nebo
- přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
- není-li to povaze vady neúměrné, můžete požadovat dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
3.2 Zákonná práva z vad
Ozonee.cz odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v rámci záruky nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
V této lhůtě můžete zboží reklamovat a požadovat dle vlastní volby:

u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy, tedy takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
dodání nové věci bez vad nebo dodání chybějící věci; nebo
přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
u vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

odstranění vady; nebo
přiměřenou slevu z kupní ceny.
Jestliže se u zboží po opravě objeví opakovaně odstranitelná vada (tedy v případě třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrté reklamace pro odlišné závady) nebo se u zboží vyskytnou nejméně tři (či více) vady současně, můžete požadovat:

slevu z kupní ceny; nebo
výměnu zboží; nebo
odstoupit od smlouvy.
neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Prosíme, sdělte nám vámi zvolené právo z dodání vadné věci společně s oznámením vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Vaši volbu můžete změnit, pouze pokud jste zvolil/a opravu vady, ale vada se ukázala být neodstranitelná.

Nezvolíte-li své právo z podstatného porušení smlouvy společně s oznámením vady Ozonee.cz, nebo bez zbytečného odkladu poté, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

O reklamaci rozhodneme nejpozději do tří pracovních dnů poté, co obdržíme vadné zboží, případně vás budeme v této lhůtě informovat o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme nejpozději ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění.

O stavu vyřízení reklamace budete informováni e-mailovou.

Zároveň upozorňujeme,že že máte možnost využít mimosoudní postupy při podávání stížností a nápravy v souladu s postupem pro řešení sporů online vyvinutým Evropskou komisi na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

IX. Reklamace na služby poskytované elektronickou cestou

1. OZONEE.CZuplatňuje opatření pro zajištění správného provozu Internetového Obchodu v rozsahu, který vyplývá ze současných technických vědomostí a zavazuje se odstraňovat v přijatelné lhůtě veškeré poruchy ohlašované Zákazníky.
2. Zákazník je povinen neprodleně informovat OZONEE.CZ o jakýchkoli nesrovnalostech nebo přerušeních fungování internetového obchodu.
3. Poruchy spojené s provozováním Internetového obchodu mohou Zákazníci ohlašovat písemně na adresu: ALPHA FASHION OZONEE.CZ, UL. Nafotwa 5, 65-705 Zielona Góra, Poland, SHOP@OZONEE.CZ , nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.
4. V reklamaci musí Zákazník uvést své jméno a příjmení, kontaktní adresu, druh a datum vzniku poruchy spojené s provozem Internetového obchodu.
5. OZONEE.CZ má povinnost oznámit Zákazníkovi rozhodnutí o oprávněnosti nebo neoprávněnosti jakékoliv reklamace do 14 dní,a pokud to nebylo možné, informovat zákazníka během tohoto období, kdy bude stížnost řešit.

X. Práva duševního vlastnictví a jejich ochrana.

1. Veškerý obsah dostupný v Obchodě, zejména popisy, fotografie, kresby, značky se slovními a grafickými prvky (ochranné známky) (dále jen: Obsahy) podléhají právní ochraně.
2. Veškerá práva k Obsahu dostupnému v Obchodě mají OZONEE.CZ a / nebo třetí strany spolupracující s OZONEE.CZ.
3. Je zakázáno kopírovat a šířit výše uvedený Obsahy bez našeho výslovného souhlasu.
4. Abychom mohli poskytovat ty nejlepší služby, využíváme služeb návrhářů, stylistů a fotografů. Naše fotografie jsou chráněny autorskými právy jako díla.
5. Kopírování a šíření Obsahu dostupného na webových stránkach na internetu nebo v jiných médiích bez našeho souhlasu bude mít následek účtování námi - podle čl. 79 s 1 bod 3 zákona o autorských právech a právech souvisejících - poplatky ve výši odpovídající dvojnásobku příslušných sazeb uplatňovaných Polským svazem fotografů.
6. Zneužití autorství nebo zavádějícím autorství našeho obsahu je trestným činem podle čl. 115 zákona o autorských právech a souvisejících právech se trestá pokutou, omezením svobody nebo odnětím svobody až na 3 roky.

XI. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
S účinnosti od 1. 2. 2016 má spotřebitel právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
1. Řešení případných sporů vzniklých mezi společností OZONEE.CZ a Zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu 634/1992 § 2 občanského zákoníku podléhá příslušným soudům v souladu s ustanoveními příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
2. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaři vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Inspektorát Olomoucký a Moravoslezký, Provozovní 549/1, 722 00 Ostrava; email: ostrava@coi.cz; web: adr.coi.cz; tel.+420 554 818 211
3. Ve věci případných sporů OZONEE.CZ a Zákazníkem, který není spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku bude rozhodovat příslušný soud pro sídlo OZONEE.CZ.
4. Ve věcech neupravených tímto Řádem budou uplatňovány předpisy Občanského zákoníku, ustanovení Zákona o poskytování služeb elektronickou cestou a další příslušné předpisy české legislativy.
5. Informace o řešení sporů podle § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele nařízení o RSO: Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Evropská komise poskytuje online systém řešení sporů spotřebitelů.
Výše uvedené předpisy ve verzi PDF ke stažení a tisku jsou k dispozici po kliknutí na odkaz.

pixel